អំពីយើង

សារព័ត៌មានដំណឹងថ្ងៃនេះ (domneng.today) បង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដោយក្រុមអ្នកកាសែតអាជីព និងអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាល្បីៗប្រចាំនៅកម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ៖
សារព័ត៌មានដំណឹងថ្ងៃនេះ ផ្សព្វផ្សាយហេតុការណ៍ និងព័ត៌មាន ដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យ មិនលំអៀង និងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនិន្នាការនយោបាយឡើយ។

សារព័ត៌មានដំណឹងថ្ងៃនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រួមមាន៖ ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ចំណេះដឹងទូទៅ កម្សាន្ត អាជីវកម្ម សុខភាព និងអត្ថបទមានប្រយោជជាច្រើនទៀត សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។